11781806_787784288007473_2160649029149662274_n

Kế hoạch năm học 2012 – 2013

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN TRƯỜNG THCS PHƯƠNG VIÊN Số:…. /KH -THCS CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phương Viên , ngày 20 tháng 10 năm 2012 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia